חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקוד האתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

תוכן עניינים

הקדמה

העשורים האחרונים מאופיינים בעלייה משמעותית בתוחלת החיים ובגידול נרחב במספרם של האזרחים הוותיקים בעולם כולו, בכלל זה גם בישראל. במקביל להתפתחות זו נולד מקצוע הגרונטולוגיה, נפתחו חוגים ללימוד המקצוע באוניברסיטאות, התפתחו תוכניות לימוד שונות גם במכללות ונוסדה האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. כל אלו תרמו לפיתוח הידע בתחום הגרונטולוגיה ולהכשרת מספר רב של גרונטולוגים. גרונטולוגיה היא מקצוע (פרופסיה) צעיר, שעדיין נמצא בהליכי התהוות, וטרם זכה למודעות ולמעמד הראויים לו במרחב הציבורי והמקצועי בישראל ולעיגון בחקיקה. יצירת הקוד האתי למקצוע זה מהווה אחת מאבני היסוד למיסודו של המקצוע ולהצבתו במקום הראוי במערכת השירותים לאזרחים הוותיקים.

עם זאת, חלק מהתפתחות הגרונטולוגיה והפיכתה למקצוע (פרופסיה) מוכר ומעוגן בחוק, היא יצירת קוד אתי, המחייב את כל החברים והחברות העוסקים במקצוע.

במובן זה, הקוד האתי מייחד ומעצב את הזהות והתרבות המקצועית של הגרונטולוגים מול כלל החברה הישראלית ומול בעלי מקצועות אחרים.

הקוד האתי מהווה מפת דרכים להתנהגות ראויה, השומרת על ערכי היסוד של המקצוע ועל כבודו ומעמדו בחברה.

הקוד נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד במידה שווה לנשים ולגברים.

אשר על כן, קוד אתי זה, על מכלול הוראותיו, מחייב את כל הגרונטולוגים במסגרת התנהלותם המקצועית, כמפורט להלן.

פרק פתיחה: הגדרת תפקיד הגרונטולוג

 1. גרונטולוג – מי שחבר באגודה הישראלית לגרונטולוגיה ורשום בפנקס הגרונטולוגים.
 2. אזרח ותיק – נשים וגברים זקנים.
 3. עיסוק בגרונטולוגיה
  • עיסוק מקצועי, כמשלח יד, המיועד ל:
   • קידום רווחתם הפיזית, הנפשית, התפקודית, הכלכלית והחברתית של אזרחים ותיקים.
   • שמירה על כבודם של האזרחים הוותיקים והגנה עליהם בפני פגיעה, ניצול, הזנחה, או התעללות פיזית, רגשית וכלכלית.
   • קידום מעמדם וזכויותיהם.
   • ייזום, פיתוח, ביצוע ופיקוח של שירותים ו/או טכנולוגיות, ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה והמדינה.
   • קידום וביצוע מחקר בתחום ההזדקנות.
   • מתן מידע, ייעוץ והכוונה.
   • קידום הלמידה וההכשרה בתחום ההזדקנות והזיקנה.
   • קידום חקיקה ופעילות משפטית להגנה על זכויותיהם של האזרחים הוותיקים.
  • העיסוק בגרונטולוגיה מתייחס למגוון רחב של שירותים וקשרים עם אזרחים ותיקים, בני משפחותיהם, מטפלים ונותני שירותים מגוונים.
  • כל העשייה בתחום נעשית תוך הפעלה ו/או יישום ו/או מימוש של עולמות הידע המדעיים והייחודיים הנובעים ממדע הגרונטולוגיה – מדעי הזיקנה, ומתוך מחויבות מקצועית, ראשונית ובסיסית, לכבודם, למעמדם ולזכויותיהם של האזרחים הוותיקים.

פרק א': עקרונות היסוד

 1. כבוד למדינת ישראל ולערכיה

בכל פעילותם המקצועית הגרונטולוגים מחויבים לכבד ולקדם את ערכי היסוד של מדינת ישראל, כפי שאלה מפורטים במגילת העצמאות, בחוקי היסוד ובמחויבותה של מדינת ישראל לדמוקרטיה ולשוויון.

 1. זכויות וכבוד האזרחים הוותיקים וחירותם

בכל פעילותם המקצועית הגרונטולוגים מחויבים לכבד ולקדם את חירותם, זכויותיהם וכבודם של האזרחים הוותיקים באשר הם וכן לכבד את האוטונומיה, העצמאות וחופש הבחירה שלהם.

 1. מקצועיות וכבוד למקצוע ולמדע הגרונטולוגיה

בכל פעילותם המקצועית הגרונטולוגים מחויבים לפעול בהתאם לאמות המידה המדעיות והמקצועיות הנובעות ממדעי הזיקנה ומגופי ידע המבוססים על ראיות וניסיון מוכח; עליהם להיות מחויבים ליושרה, להוגנות, לכבוד הדדי ולכיבוד אנשי מקצוע אחרים.

 1. מחויבות לצדק חברתי ולשלילת הגילנות

בכל פעילותם המקצועית הגרונטולוגים מחויבים לקדם ערכי צדק ושינוי חברתי באופן הפועל למיגור הגילנות, לאפלייתם ולהדרתם של אזרחים ותיקים ולמניעת דעות קדומות וסטיגמות נגד זיקנה וזקנים. במסגרת זו הגרונטולוגים יפעלו לקידום חברה שבה מקומם של האזרחים הוותיקים, מעמדם וזכויותיהם שווים לכלל האזרחים.

 1. רגישות לשונות מרובה בזיקנה

בכל פעילותם המקצועית הגרונטולוגים מחויבים לפעול מתוך רגישות, מודעות והיכרות עם השונות בזהות הדתית, התרבותית, הלאומית, המגדרית, הגילאית, התפקודית והאחרת, המאפיינת את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל. הגרונטולוגים מחויבים להכיר ולכבד את המציאות לפיה אזרחים ותיקים רבים חווים אפליה ושוליות לא רק בשל זקנתם, אלא גם בשל היותם שייכים לקבוצות מיעוט נוספות.

פרק ב': חובותיהם האתיים של הגרונטולוגים כלפי האזרחים הוותיקים, שהם לקוחותיהם, והאנשים להם הם מעניקים את שירותיהם המקצועיים

 1. הגדרת הלקוח – האזרח הוותיק
 • הלקוח של הגרונטולוג הוא האדם – נשים וגברים זקנים; המחויבות האתית של הגרונטולוגים היא כלפיהם.
 • בכל מקרה שבו הקשר עם הלקוחות הזקנים נעשה דרך ו/או בהפניה ו/או באמצעות או בליווי בני משפחה ו/או מטפלים אחרים – הקשר יתמקד ויתרכז באדם הזקן. במקרה האמור, חובת הגרונטולוגים להבהיר לבני המשפחה ו/או למטפלים אחרים, המלווים את הזקן, כי מחויבותם האתית היא בראש ובראשונה ובעיקר ללקוח הזקן.
 1. מחויבות אישית
 • הגרונטולוגים יהיו מודעים לכוח ולהשפעה שמערכות היחסים המקצועיות מקנות להם ביחס לאזרחים ותיקים, לבני משפחותיהם ו/או למטפלים אחרים.
 • הגרונטולוגים יהיו בעלי מודעות עצמית לרגישויות שונות שלהם, לעמדותיהם ביחס לזיקנה ולמניעים שהביאו אותם לטפל באזרחים ותיקים.
 • הגרונטולוגים יעריכו כל העת את תפקודם ויציעו התערבויות ההולמות את הצרכים של האזרחים הוותיקים.
 1. איסור אפליה

בקשריהם עם הלקוחות הגרונטולוגים יפעלו ללא אפליה על בסיס גזע, צבע עור, דת, מגדר, מגזר, עיסוק, נטייה מינית, גיל, מצב משפחתי, מגבלה נפשית ו/או שכלית ו/או גופנית, אמונה או השקפה פוליטית, מוצא לאומי, מעמד חברתי-כלכלי או כל מעמד אחר.

 1. המחויבות והאחריות ללקוחות

הגרונטולוגים ישרתו את לקוחותיהם במסירות, בנאמנות, בחמלה ותוך יישום מרבי של הידע, המיומנויות והכישורים המקצועיים שלהם.

 1. הסכמה מדעת כתנאי לכל התקשרות מקצועית
 • הגרונטולוגים יתקשרו עם לקוחותיהם רק לאחר שיציגו עצמם בתפקידם המקצועי וכן את הארגון או את המסגרת המקצועית שבמסגרתה הם פועלים.
 • הגרונטולוגים יעניקו ללקוחותיהם שירות מקצועי רק לאחר שנתנו להם מידע מלא, רלוונטי ונגיש, על אודות הרקע המקצועי שלהם, מטרת השירות ומהותו, ורק לאחר שהלקוחות הסכימו באופן חופשי לקבלו.
 1. איסור ניצול הקשר המקצועי לשם קידום אינטרס אישי ואיסור קבלת טובות הנאה אישיות
 • הגרונטולוגים יימנעו מניצול קשרים עם לקוחותיהם לטובתם האישית.
 • הגרונטולוגים יימנעו מקבלת טובות הנאה אישיות מלקוחותיהם – כלכליות ו/או אחרות – זולת שכרם או תמורה כספית, כפי שאלה נקבעו מראש ובאורח מוסכם על ידי הלקוחות – בטרם תחילת ההתקשרות המקצועית בין הצדדים. בכל מקרה שבו הגרונטולוגים מקבלים תמורה מצדדים שלישיים עבור הייעוץ ו/או השירות שהם מעניקים – חובתם האתית לשקף ולשתף מידע זה עם לקוחותיהם ולקבל את הסכמתם המפורשת למתן תמורה שכזו.
 1. איסור קבלת דמי תיווך ללא שקיפות
 • גרונטולוגים המפנים לקוחות למסגרת מקצועית רשאים לגבות דמי תיווך רק בתנאי ששיתפו מידע זה עם לקוחותיהם ורק לאחר שקיבלו את הסכמתם לכך מראש.
 1. איסור הימצאות במצב של ניגוד עניינים אישי

הגרונטולוגים יימנעו מהתקשרות עם לקוחות אשר עשויים להעמיד אותם במצב של ניגוד עניינים אישי – כלכלי, משפחתי, מקצועי או אחר.

 1. איסור קיום יחסים אינטימיים

הגרונטולוגים לא יקיימו מערכת של יחסים אינטימיים ו/או יחסי מין עם לקוחותיהם ו/או עם בני/ות משפחה ו/או אחרים משמעותיים ללקוחותיהם, יהיו הנסיבות אשר יהיו. 

 1. שמירה על סודיות
 • בכל הקשרים עם לקוחותיהם הגרונטולוגים יקפידו על שמירה על סודיות מלאה לגבי המידע שיגיע לידיהם במסגרת הקשר המקצועי.
 • חובת סודיות זו תחול גם על סטודנטים, מתנדבים ועמיתים אחרים הנתונים להדרכתם של הגרונטולוגים.
 • הגרונטולוגים רשאים להפר את חובתם לסודיות בכפוף להסכמת לקוחותיהם.
 • הגרונטולוגים רשאים להפר את חובתם לסודיות ללא הסכמת לקוחותיהם רק כאשר הדבר מתחייב מתוקף החוק או הנסיבות המקצועיות. גם זאת, רק במידה המינימלית הנדרשת ולמטרה שלשמה נעשית החשיפה.
 1. הגנה וכיבוד פרטיות
 • בכל הקשרים עם לקוחותיהם הגרונטולוגים יקפידו על הגנה וכיבוד פרטיותם.
 • הגרונטולוגים רשאים להפר את חובתם לפרטיות בכפוף להסכמת לקוחותיהם.
 • הגרונטולוגים רשאים להפר את חובתם לכיבוד ולהגנה על פרטיות ללא הסכמת לקוחותיהם רק כאשר הדבר מתחייב מתוקף החוק או הנסיבות המקצועיות. גם זאת, רק במידה המינימלית הנדרשת ולמטרה שלשמה נעשית ההפרה.
 1. רשומות מקצועיות

הגרונטולוגים מנהלים רשומות מקצועיות ו/או תיעוד אחר בכל הנוגע לקשר בינם לבין לקוחותיהם. במסגרת זו:

 • חובתם של הגרונטולוגים להבטיח הגנה על הסודיות של מידע זה.
 • זכותם של הלקוחות לקבל עותק שלם ומלא של רשומות אלה לפי בקשתם, למעט במקרים שבהם על פי החוק ו/או הנסיבות המקצועיות מחייבות שלא להעביר רשומות אלה.
 1. חובת ייצוג כלפי צדדים שלישיים

בכל המגעים של הגרונטולוגים עם אנשי מקצוע ו/או נותני שירות אחרים, חובתם לייצג את הרצונות, ההעדפות והזכויות של לקוחותיהם.

 1. קבלת המלצות ו/או תמיכה מלקוחות
 • הגרונטולוגים אינם רשאים לבקש המלצות או הצהרות תמיכה מלקוחותיהם בהווה.
 • הגרונטולוגים רשאים לבקש המלצות או הצהרות תמיכה מלקוחותיהם לשעבר, בכפוף להסכמתם. 
 1. התערבות גרונטולוגית מרחוק –באמצעים טכנולוגיים ובכתב
 • לפני תחילתה של התערבות מרחוק על הגרונטולוגים לזהות עצמם, כולל מעמדם המקצועי ותחום התמחותם. עליהם לוודא את זהות הלקוח ויכולתו לתת הסכמה, כדי שתהיה לו הוודאות המרבית עם מי הוא/היא בקשר ולקבל הסכמה להתערבות.
 • כל כללי האתיקה והחוק החלים על התערבות גרונטולוגית פנים-אל-פנים חלים גם על התערבות מרחוק ו/או תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים. התערבות מעין זו תיעשה תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה, שמירה על הפרטיות, הסודיות וכבוד הלקוחות.
 • בכל מקרה, על ההתערבות מרחוק להיות מותאמת ומתוכננת על פי הצרכים והיכולות של הלקוחות ובהתחשב במגבלות הטכנולוגיה האלקטרונית.

פרק ג': חובותיהם האתיים של הגרונטולוגים כלפי עמיתיהם למקצוע

 1. החובות הכלליים לעמיתים למקצוע הגרונטולוגי

היחסים בין הגרונטולוגים לעמיתיהם יהיו מבוססים על כבוד הדדי, הגינות, סולידריות, שיתוף פעולה מקצועי ושותפות במחויבות ובדאגה למתן השירות המיטבי ללקוחותיהם.

 1. הערכה מקצועית רשמית
 • הגרונטולוגים עשויים לספק חוות דעת רשמית על מיומנות מקצועית של עמיתים למקצוע או על מודרכים, סטודנטים ואחרים, שעמם מתקיימים קשרים מקצועיים. זאת במסגרת דרישות ההכשרה, התקנות והחוק. בחוות הדעת הגרונטולוגים יקפידו על כתיבה אובייקטיבית ויתייחסו לניגוד עניינים במידה וקיים.
 • חוות דעת של גרונטולוג על עמית, מודרך או סטודנט תובא לידיעת נשואי חוות הדעת במסמך כתוב עוד בטרם תועבר לגורמים אחרים. למוערך יתאפשר לבטא את הערכתו העצמית.
 • הגרונטולוגים יימנעו מלתת חוות דעת על עמיתים אחרים באמצעי התקשורת: בעיתונות, באתרי אינטרנט, ברשתות חברתיות ובכל פורום ובמה החשופים לציבור המקצועי והרחב, למעט במקרים הבאים:
 • בהסכמת העמית האחר.
 • באישור מראש של ועדת האתיקה.
 1. הדרכה

גרונטולוגים המשמשים כמדריכים של סטודנטים ועמיתים חייבים לשמור על מערכת יחסים מקצועית ועל גבולות הקשרים מבחינה אישית, חברתית, מקצועית וציבורית.

 1. לקוחות של גרונטולוגים עמיתים

הגרונטולוגים יימנעו מכל צעד יזום ומכוון שמטרתו להעביר לטיפולם לקוחות המטופלים אצל עמיתים למקצוע.

 1. דיווח והתערבות במקרים של הפרת חובה אתית מצד עמיתים

גרונטולוגים המבחינים בהפרות של כללי האתיקה המקצועית אצל עמית, שעלולים לגרום לפגיעה בלקוחות, מחויבים להביא את המידע בנדון לידיעתה של ועדת האתיקה. 

 1. התנהגות מכבדת כלפי עמיתים

הגרונטולוגים יתייחסו לעמיתיהם בכבוד, באדיבות, בהגינות ובתום לב גם במצבים של אי-הסכמה עם גישות תאורטיות ומתודולוגיות או עם אי-הסכמה לגבי סוגיות אישיות הנוגעות לפעילויות מקצועיות. בכל מקרה של עימות או אי-הסכמה, יימנעו הגרונטולוגים מביטויי אלימות מילולית, העלבה, ביוש (שיימינג) וכל פגיעה דומה אחרת כלפי עמיתיהם.

פרק ד': חובותיהם האתיים של הגרונטולוגים במחקר ופרסום מדעי

 1. התנהלות אתית במחקר
 • גרונטולוגים העורכים מחקר יבטיחו שמחקרם תוכנן על פי אמות מידה וכללים מדעיים מקובלים, על בסיס ידע מדעי עדכני ורלוונטי, באופן המאפשר מתן תשובה לשאלה הנחקרת.
 • הם ידאגו לקבלת אישור למחקר מוועדת אתיקה מוסדית \ מוועדת הלסינקי ממוסד רפואי בהתאם למסגרת בה נערך המחקר.
 • הם ישמרו על העקרונות האתיים, המקצועיים והמחקריים בביצוע מחקר הנערך ומתבצע על ידם או על ידי אחרים העוזרים להם או נמצאים בפיקוחם או בהנחייתם.
 • הם יבטיחו שתנאי ההכללה ואי ההכללה להשתתפות במחקר לא יגרמו לאפליה (שלא על רקע סיבה רלוונטית למחקר), תוך העדפת הכללת הציבורים השונים על פני הדרתם, על מנת שתוצאות המחקר תהיינה רלוונטיות לציבורים מגוונים.
 • במצבים שנויים במחלוקת, או במצבים של ניגוד עניינים כלשהו, הקשורים במחקר או במימון המחקר, ייזמו החוקרים התייעצות עם וועדת האתיקה \ הלסינקי במוסד בו נערך המחקר.
 1. דאגה למשתתפים במחקר
 • גרונטולוגים העורכים מחקר יבטיחו הליך נאות לקבלת הסכמה מדעת להשתתפות במחקר, ובכלל זה החתמת המשתתפים או נציגיהם החוקיים על הסכמה מדעת לאחר שהחוקרים הסבירו למשתתפים את אופי המחקר, הסיכויים והסיכונים שבמחקר. המידע יימסר בלשון בהירה, בשפה המובנת למשתתפים או לנציגיהם, לפי העניין, באופן שיאפשר קבלת החלטה בדעה צלולה, מתוך רצון חופשי ושלא מתוך לחץ או השפעה בלתי הוגנים.
 • הם יסבירו למשתתפים במחקר שהם חופשיים להשתתף, לסרב להשתתף, או לפרוש תוך כדי ביצוע המחקר. בכל מחקר שבו המשתתפים כפופים לאחד מהחוקרים (לדוגמה, מטופלים, סטודנטים וכו'), ידאגו עורכי המחקר להגן עליהם מהתוצאות האפשריות של סירוב להשתתף במחקר או פרישה ממנו. המידע יימסר בלשון בהירה, בשפה המובנת למשתתפים או לנציגיהם, לפי העניין, באופן שיאפשר קבלת החלטה בדעה צלולה, מתוך רצון חופשי ושלא מתוך לחץ או השפעה בלתי הוגנים.
 • במהלך המחקר יגנו הגרונטולוגים החוקרים כמיטב יכולתם על כבודם, פרטיותם, וטובתם של המשתתפים, כמו גם על סודיות המידע הנאסף והנחשף במהלך המחקר.
 1. השתתפות בפרסומים

גרונטולוגים יפרסמו את תוצאות המחקרים בהם לקחו חלק, על פי אמות מידה וכללים מדעיים ואקדמיים מקובלים, תוך שמירה על זכויות יוצרים של השותפים והעוזרים האחרים על פי תרומתם בביצוע המחקר ובכתיבת הפרסום.

 1. בדיקת עבודות מחקר

גרונטולוגים הבודקים \ שופטים עבודות מחקריות, הצעות מחקר או חומרים המיועדים לפרסום או לקבלת מענק או לכל תכלית אחרת, ישמרו על סודיות הן ביחס לאלו שכתבו את החומר והן ביחס לחומר עצמו. כמו כן, הם יימנעו לחלוטין מניגוד עניינים, וישמרו על זכויות הבעלות של המגישים את החומר שהגיע אליהם להערכה.

פרק ה': חובותיהם האתיים של הגרונטולוגיים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בפרט ולחברה הישראלית בכלל

 1. חובות אתיות כלפי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בכללותה

במסגרת פעילותם המקצועית ומחויבותם האתית לכלל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל, הגרונטולוגים מחויבים לפעול לאור העקרונות שלהלן:

 • למנוע ולבטל אפליה נגד אזרחים ותיקים בשל גילם וכן כל אפליה אחרת כדוגמת: אפליה על בסיס גזע, צבע, מגדר, העדפה מינית, דת, מוצא לאומי, מצב משפחתי, השקפה פוליטית, מגבלה נפשית או פיזית, מעמד אישי או כל סיבה אחרת.
 • לקדם תנאים המעודדים יחס של כבוד כלפי מגוון התרבויות המרכיבות את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל.
 • לתמוך במדיניות ובחקיקה שיעדיהם הוא שיפור וקידום הזכויות והצדק החברתי של אזרחים ותיקים.
 • לאפשר לכל האזרחים הוותיקים גישה למשאבים, לשירותים ולכל מידע הנחוץ להם.
 • להרחיב את יכולת הבחירה וההזדמנויות של אזרחים ותיקים, תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסיות מוחלשות.
 • לעודד ולאפשר שיתוף אזרחים ותיקים בעיצוב המדיניות החברתית בתחום הזיקנה.
 1. חובותיהם האתיות של הגרונטולוגים כלפי החברה הישראלית בכללותה

    במסגרת פעילותם המקצועית ומחויבותם האתית לכלל החברה בישראל, הגרונטולוגים מחויבים לפעול כדי:

 • לקדם קשרים בין-דוריים ומשפחתיים משמעותיים.
 • לקדם זיקנה פעילה, בריאה ומיטבית מתוך הבנה שהזדקנות היא תהליך התפתחותי לאורך מרב החיים וכי יש להתכונן ולהיערך לקראתו כבר בשלבים מוקדמים של החיים.
 • למגר עוני בזיקנה ולמנוע התעללות, הזנחה, בדידות, ריחוק והדרה.
 • לקדם זכויותיהם ומעמדם של מטפלים – מקצועיים ולא-מקצועיים כאחד – המעניקים בפועל תמיכה, טיפול ודאגה לאזרחים ותיקים.
 • לשתף בידע המדעי והמקצועי שלהם בתחום הזיקנה.

פרק ו': ועדת אתיקה ואכיפת הקוד האתי

 1. ועדת אתיקה: כללי
 • לשם יישומו, אכיפתו ופרשנותו של קוד אתי זה, תוקם "ועדת אתיקה".
 • ועדת האתיקה תורכב מחמישה חברים/ות, כדלקמן:
  • שלושה חברים שהם חברי הוועד המנהל של האגודה, שייבחרו על ידי הוועד המנהל.
  • חבר אחד מהאקדמיה, שהוא חבר סגל בחוג שיש בו התמחות בתחום הגרונטולוגיה או שמתמחה בתחום הגרונטולוגיה, שייבחר על ידי יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.
  • חבר אחד מהארגונים או השירותים בתחום הזיקנה, בעל ותק מקצועי של לפחות 10 שנים בעבודה מקצועית גרונטולוגית, שייבחר על ידי יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.
  • כל חברי ועדת האתיקה נדרשים להיות גרונטולוגים הרשומים בפנקס הגרונטולוגים.
  • משך הכהונה של חבר בוועדת האתיקה יהיה חמש שנים ויהיה ניתן להארכה לתקופת כהונה נוספת אחת לכל היותר.
  • יו"ר ועדת האתיקה ייבחר על ידי חברי הוועדה.
 1. סמכויות ועדת האתיקה

לוועדת האתיקה יהיו הסמכויות הבאות:

 • בכל מקרה של מחלוקת או שאלה ביחס לפרשנות קוד אתי זה ו/או לאופן יישומו הלכה למעשה – ליתן חוות דעת ולהכריע ביחס לפרשנות וליישום הנכונים.
 • לקבל פניות ו/או תלונות ביחס להפרת הוראות קוד אתי זה, ובמסגרת זו לברר ולקבוע האם יש הצדקה להתערבותה של הוועדה בנסיבות העניין. במידה שכן – על הוועדה לקבוע האם אכן התקיימה הפרה של הוראות הקוד האתי.
 • להפנות פניות ו/או תלונות ביחס להפרת הוראות קוד אתי זה לגורמים שלישיים, לרבות גורמי ביקורת ו/או אכיפת החוק הציבוריים.
 • להטיל סנקציות ועונשים על גרונטולוגים אשר נמצא כי הפרו הוראות קוד אתי זה.
 • ההסדרה של אופן מתן חוות הדעת, הטיפול בפניות ובתלונות, קביעת תוכן ומהות העונשים והסנקציות לפי סעיף זה, ייקבעו במסגרת "תוספת" לקוד זה, שתוכן ותידון בנפרד.
 1. מחויבות לכללי הצדק הטבעי
 • בכל פעילותה, ועדת האתיקה מחויבת לשמירה על כללי הצדק הטבעי, לרבות: מתן זכות טיעון לכל הצדדים המעורבים, איסור על חבריה להימצא במצב של ניגוד עניינים ומתן החלטות מנומקות לאחר בירור העובדות הנדרשות לעניין.
 • ההסדרה של ההליכים הנוגעים למימוש כללי הצדק הטבעי, במסגרת פעילותה של ועדת האתיקה לפי סעיף זה, ייקבעו במסגרת "תוספת" לקוד זה, שתוכן, תידון ותאומץ בנפרד.

פרק ז': שונות

 1. תיקון, שינוי, ועדכון הקוד האתי

כל תיקון ו/או שינוי ו/או עדכון של קוד אתי זה ייעשה על פי המלצת ועדת האתיקה באמצעות הצבעה של הוועד המנהל של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.

 כללי

הקוד האתי בגרסתו הראשונה הוכן במהלך שנת 2021 על ידי ועדה אשר כללה את החברות/ים הבאים (לפי סדר א' ב'):

 • יו"ר – פרופ' ישראל איסי דורון
 • פרופ' ליאת אילון
 • ד"ר ליאורה בר-טור
 • פרופ' יצחק בריק
 • מר ג'וני למברגר
 • עו"ד חגית פרידמן
 • מר דרור רותם

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן