חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

תוכן עניינים

עמותה מס'   5-493-000-58

ת ק נ ו ן

(אושר ע"י האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 20.10.1998)

(תיקונים בס' 3.6-3.8, 9.3, 9.4.2, 9.4.9, 9.7, אושרו באסיפה הכללית שהתקיימה ב 23.12.03)
(תיקונים בס' 9.3, 9.4, 9.6, 11,  אושרו באסיפה הכללית שהתקיימה ב 23.11.04)

 (תיקונים בס' 15.1,14.2,9.7,9.3  אושרו  באסיפה הכללית שהתקיימה ב- 23.6.08)

(תיקונים בסעיף 9.3 אושרו באסיפה הכללית שהתקיימה ב-5.7.10)

(תיקונים בסעיף 9.3 אושרו באסיפה הכללית שהתקיימה ב19.5.14)

(תיקונים בסעיף 3.8, 4.7 ,4.8 ,4.9 אושרו באסיפה הכללית שהתקיימה ב6.3.17)

(תיקון בסעיף 9.4.2 אושר באסיפה הכללית שהתקיימה ב-7.5.18)

(תיקון בסעיף 9.4.2 אושר באסיפה הכללית שלא מן המנין שהתקיימה ב-1.3.2021)                  

1.שם העמותה

בעברית:  האגודה הישראלית לגרונטולוגיה;  להלן "האגודה"

באנגלית:  Israel Gerontological Society

2.הגדרות

מלים וניבים שהובאו בתקנון זה במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

3.מטרות

 • לקדם את הידע בנושאי הזיקנה בישראל בכל התחומים: הביולוגי, הרפואי, החברתי, הכלכלי והפסיכולוגי.
 • לטפח קשרים וחילופי מידע על פעילויות ומחקר בנושאי הזיקנה – עם אגודות דומות בעולם ועם הארגון הבינלאומי לגרונטולוגיה.
 • לגבש מסקנות עיוניות, לעבד אותן ולהגיש הצעות מעשיות למוסדות ולשלטונות העוסקים בנושאי גרונטולוגיה בישראל.
 • להפיץ מידע, המסביר את מגוון ההיבטים של הזיקנה באמצעות פרסום בקרב הציבור הרחב.
 • לסייע לארגונים ומוסדות המעונינים בקבלת יעוץ וחוות דעת בנושאי גרונטולוגיה.
 • לפעול לשיפור איכות החיים, לקידום הדימוי והמעמד של הקשישים בישראל, בקרב הצבור הרחב ובקרב המוסדות השלטוניים.
 • לקדם את זכויות הקשישים בישראל, באמצעות חקיקה ובמדיניות ממלכתית מתאימה.
 • לפתח ולקדם את הפרופסיה הגרונטולוגית ומעמדה החוקי, המקצועי והציבורי
 • לפעול בכל דרך אחרת לקידום זכויות הזקנים בישראל.

4.סמכויות

להשגת מטרותיה האגודה רשאית –

 • לערוך הרצאות, כנסים, מסיבות, שיחות ופגישות.
 • להוציא לאור כתבי עת וחוברות הסברה בענייני גרונטולוגיה.
 • להקים מוסדות אשר יסייעו להגשמת מטרות האגודה, להשתתף באותם מוסדות ולתמוך בהם.
 • להקים קרנות למטרות השונות של האגודה.
 • לקנות, לשכור ולרכוש באופן אחר נכסי דלא ניידי הדרושים לצרכי האגודה, ללוות כספים, לשעבד ו/או למשכן את נכסי האגודה לשם מתן ביטחון וערובה להלוואות.
 • לייצג את חברי האגודה בפני מוסדות ממשלת ישראל ובפני הרשויות המקומיות ומוסדות ציבור אחרים בכל העניינים הקשורים למטרות האגודה.
 • להקים, לעצב ולנהל "פנקס רישום גרונטולוגים" למי שהינם חברי האגודה ועומדים באמות המידה שייקבעו.
 • לפעול, לקדם ולייצג את חברי האגודה בפני מוסדות הממשלה וגופים ציבוריים אחרים על מנת לקדם חקיקה ורגולציה להסדרת מקצוע הגרונטולוגיה בישראל ולעיגון מעמדו ברמה הפורמלית.
 • לגבש ולנסח קוד אתיקה למקצוע הגרונטולוגיה בישראל ולפעול ליישומו.
 • לעשות כל דבר הנחוץ לשם השגת מטרות האגודה.

5.הכנסות

 • הכנסות האגודה תיאספנה מהמקורות הבאים:

א.  מסי חבר שנתיים.

ב.  תרומות והקצבות מיחידים, מארגונים וממוסדות, בין אם חברים באגודה או שאינם   חברים בה.

ג.  ירושות, עזבונות, הקדשות, מתנות וכיו"ב.

ד.   הכנסות שונות אחרות.

 • כל הכנסות האגודה תיועדנה אך ורך למימון הפעולות הכרוכות בהשגת מטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה כלשהן בין חברי האגודה אסורים באיסור מוחלט.

6.חברות באגודה

 • תנאי חברות, זכויות וחובות:
  • חברי האגודה יהיו אנשים מגיל 18 ומעלה, ארגונים ומוסדות (בתנאי שהם תאגידים משפטיים) שהם בעלי זיקה מקצועית לנושאי הזיקנה ומעונינים לקדם את מטרות האגודה.
  • אדם החפץ להיות חבר באגודה יגיש להנהלת האגודה בקשה על טופס שיקבע ע"י הנהלת האגודה ויכלול בין השאר את הסעיף דלהלן: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר באגודה, מטרותיה ותקנונה ידועים לי ואני מתחייב לקיים את הוראות התקנות ואת החלטות האסיפה הכללית של האגודה".
  • תנאי לחברות באגודה הינו תשלום דמי חברות שנתיים כפי שיקבעו ע"י הועד המנהל.
  • חברות באגודה תקפה כל עוד החבר לא עזב מרצונו, או הוצא ממנה, כפי שמפורט בסעיפים 6.2.1 – 6.2.4 להלן.
  • חבר אגודה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד המנהל או לועדות אחרות של האגודה, ולהשתתף בפעולות האגודה.
 • הפסקת חברות
  • חבר המבקש להפסיק חברותו באגודה יודיע על כך בכתב לועד המנהל.
  • הועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מהאגודה, מאחד הטעמים הבאים:

א.  החבר לא שילם לאגודה את דמי החברות במשך תקופה של שנה שלמה.

ב.  החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

ג.  החבר פעל בניגוד למטרות האגודה.

ד.  החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

 • הועד המנהל לא יחליט על הוצאת חבר מהאגודה – אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניו.
 • הזמנה, דרישה התראה ו/או הודעה אחרת של האגודה ינתנו לחבר בכתב למענו כפי שמופיע בפנקס החברים.
 • מועד פקיעת החברות באגודה יהיה תאריך ההודעה על כך, שנשלחה אליו על ידי הועד המנהל.
 • הפסקת חברות באגודה מכל סיבה שהיא איננה מזכה בהחזר החברות לאותה שנה.

7.מוסדות האגודה

 • מוסדות האגודה הם: האסיפה הכללית, הועד המנהל, ההנהלה, נשיא האגודה, החטיבות המקצועיות, הסניפים וכן ועדת הביקורת.
 • בחירות למוסדות האגודה תתנהלנה כפי שמפורט להלן בסעיפים 13-14, ונהלים לגבי התפטרות מכהונה בתפקיד יהיו כפי שמפורט בסעיף 16.

8.האסיפה הכללית

 • האסיפה הכללית (שתיקרא להלן "האסיפה") היא המוסד העליון של האגודה ומורכבת מכלל החברים באגודה.
 • סמכויות
  • לבחור את נשיא האגודה, את ועדת הביקורת ואת רואה החשבון של האגודה.
  • לדון ולהחליט בכל הנוגע לאגודה ולפעולותיה. החלטותיה תחייבנה את האגודה, את מוסדותיה ואת חבריה, ותקפן יהיה עדיף על כל החלטה של מוסדות האגודה האחרים.
  • לאשר את המאזן הכספי של האגודה.
  • לקבל דו"חות על פעולות הועד הפועל וכל מוסד נבחר אחר של האגודה, כדי לדון בהם ולאשרם.
 • התכנסות
  • האסיפה תתכנס לפחות פעם בשנה במקום ובמועד שיקבע הועד הפועל. הועד הפועל ישלח הזמנות לאסיפה לכל חבר אגודה 15 ימים מראש לפחות. ההזמנה תכלול פרטים על תאריך הישיבה, השעה, מקום ההתכנסות וסדר היום. ההזמנות תשלחנה לפי כתובות החברים כפי שנמסרו לאגודה. האסיפה תהיה חוקית אם חברי האגודה יוזמנו לפי תקנון האגודה, ואם קיים מנין חוקי של חברים.
  • מנין חוקי הוא מנין שבו נוכחים 30 חברים לפחות, ומתוכם 3 חברים או יותר הם חברי הועד הפועל.
  • אם בשעה היעודה לא היה מנין חוקי של חברים, תידחה האסיפה במחצית השעה. מספר החברים שיהיה נוכח באסיפה יחשב מנין חוקי לכל דבר.
  • בתחילת האסיפה יבחרו היו"ר אשר ינהל את האסיפה והמזכיר אשר ירשום את הפרוטוקול.
  • החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה. אם דעות המשתתפים תהיינה שקולות, תכריע דעתו של יו"ר האסיפה. לכל אדם או לכל גוף יהיה קול אחד בלבד בהצבעה.
  • אם האסיפה לא תספיק לדון בחלק מהשאלות הקבועות בסדר היום, היא רשאית לקיים מושב שני של האסיפה במועד שייקבע על ידה.
 • כינוס אסיפה שלא מן המניין
  • אסיפה שלא מן המניין תכונס על ידי הועד הפועל או על פי החלטת ההנהלה או באמצעות דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מבין חברי האגודה.
  • אסיפה שלא מן המניין תזומן ותתנהל כמו אסיפה כללית רגילה כאמור בסעיף 8.3 דלעיל.
  • אסיפה שלא מן המניין תדון ותחליט רק בעניינים הקבועים בסדר היום, כפי שיפורטו בהודעה על כינוסה.

9.הועד המנהל

 • הועד המנהל הוא המוסד הנבחר העליון של האגודה.
 • הועד המנהל יבחר ע"י כל החברים באגודה וימנה 21 חברים. דרכי בחירת החברים בועד המנהל מפורטים להלן בסעיף 14.
 • תקופת הכהונה של חברי הועד המנהל תהיה 4 שנים, כאשר כל שנתיים יבחרו כמחצית

           מספר החברים.  למרות האמור לעיל, כהונת נציג חטיבת הסטודנטים, תהיה לשנתיים ימים

          (גם אם יסיים במהלך תקופה זו את לימודיו האקדמיים), ונציג מחטיבה זו ייבחר מדי

          שנתיים.

 • סמכויות
  • לבחור מבין חברי הועד המנהל ביו"ר האגודה, סגני היו"ר, יושבי ראש החטיבות המקצועיות ונציגי האגודה למוסדות שונים ולגופים בינלאומיים.
  • כל חבר בועד המנהל יהיה רשאי להציג מועמדות לכהונת יו"ר האגודה, לרבות יו"ר האגודה שתקופת כהונתו הסתיימה או עומדת להסתיים. תקופת הכהונה של יו"ר האגודה תהיה ל-4 שנים והיא ניתנת להארכה עפ"י החלטת הועד המנהל, לתקופה של שנתיים נוספות מדי פעם, ובלבד וכל זמן שיו"ר האגודה נבחר ומכהן כחבר הועד המנהל. לא תהיה הגבלה על שנות כהונה ברצף של יו"ר האגודה שנבחר כאמור
  • למנות וכן להפסיק את המינוי של בעלי התפקידים למוסדות האגודה: מזכיר, גזבר, יועץ משפטי ועורכי פרסומים. לתפקידים אלו יכולים להתמנות, שלא בשכר, גם חברי האגודה שאינם חברי הועד המנהל. המינויים יהיו לתקופה אשר תקבע ע"י הועד הפועל.
  • למנות ועדות אד-הוק. יו"ר הועדות יתמנו מקרב חברי הועד המנהל.
  • להחליט על הקמת סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדר ניהול ענייניהם.
  • לקבוע את מדיניות האגודה ואת תכניות הפעולה; לגבש עמדות בנושאים שעומדים על סדר היום הציבורי ולהגישן לגורמים הנוגעים בדבר.
  • לאשר תקציב שנתי למימון הפעולות השונות של האגודה, כפי שיוכן ע"י ההנהלה.
  • לפקח על כל הפעילויות והפעולות המבוצעות בשם האגודה.
  • לארגן כינוסים גרונטולוגיים לכל חברי האגודה, ולמנות יו"ר וכן ועדה מארגנת ומדעית. הועדה המדעית תכלול את יו"ר החטיבות המקצועיות.
  • ליזום, לארגן ולקיים ימי עיון ודיונים פומביים בנושאים מרכזיים, ובנושאים העומדים על סדר היום הציבורי ואשר יש להם קשר לנושא הזיקנה, בין בהיקף ארצי ובין בהיקף אזורי / מקומי, או בינלאומי. יו"ר וחברי הועדה המארגנת ימונו ע"י הועד המנהל וידווחו לו על התכניות ומהלך ההכנות.
  • להחליט על שיתוף פעולה עם מוסדות או אגודות מקצועיות אחרות בפעולות שיש בהן לקדם את מטרות האגודה.
  • לשכור משרדים, מועדונים ומקומות אחרים, לרכוש ציוד משרדי, או אחר שיידרש לעבודתה ולהעביר כל רכוש כזה; להעסיק פקידים ועובדים ולפטרם; וכן לעשות כל פעולה אחרת אשר תידרש לצורך הנהלת ענייניה.
 • יו"ר האגודה יזמן את חברי הועד המנהל לישיבות לפחות ארבע פעמים בשנה, תוך מתן הודעה בכתב של לפחות 10 ימים מראש. אם תבוא דרישה מצד שליש לפחות מחברי הועד המנהל לכנס ישיבה, יהיה על יו"ר האגודה לעשות זאת בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבועיים מיום קבלת הדרישה בכתב.
 • לישיבות הועד המנהל יוזמנו כל חברי הועד המנהל הנבחרים ונשיא האגודה, המזכיר, הגזבר, עורכי הפרסומים, היועץ המשפטי ויו"ר ועדת הביקורת. יו"ר הסניפים יוזמנו בהתאם להחלטות הועד המנהל.
  כן יוזמן לישיבות הועד המנהל, יו"ר האגודה היוצא, בכדי לשמור על המשכיות פעילויות שהחלו בזמן כהונתו.
 • על חברי הועד המנהל להשתתף לפחות בשלוש מתוך כלל הישיבות הנערכות בשנה. במקרה של העדרות חבר ועד המנהל משלוש ישיבות בשנה קלנדרית – מוסמך הועד המנהל לשלול חברותו בועד המנהל ואת מקומו ימלא החבר הנבחר הבא ברשימה מאותה חטיבה אותה הוא מייצג.
 • קבלת החלטות וזכות הצבעה.
  • החלטות הועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים – לא נתקבלה ההצעה. החלטת הועד המנהל יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד המנהל, ע"י הצבעה בכתב, ברוב קולות של ¾ חברי הועד המנהל, לפחות. פרוטוקול ההצבעה בכתב יועבר לכל חברי הועד המנהל.
  • זכות הצבעה בכל החלטות הועד המנהל תהיה בלעדית ל- 21 חברי הועד המנהל שנבחרו בבחירות הכלליות, באופן אישי ולא ע"י יפוי כוח, ולא תכלול את בעלי התפקידים אשר מונו מחוץ לחברי הועד המנהל והוזמנו להשתתף בישיבות.
 • הועד המנהל ינהל פרוטוקולים מישיבותיו ופעולותיו. הפרוטוקול ירשם ע"י המזכיר וחתימת יו"ר האגודה או סגנו תהווה אישור לפרוטוקול.

10.ההנהלה

 • ההנהלה היא המוסד המבצע של האגודה.
 • ההנהלה תמונה ע"י הועד המנהל ותכלול את יו"ר האגודה, סגן היו"ר, המזכיר, הגזבר ויו"ר החטיבות המקצועיות, ותמנה 10 חברים לכל היותר. לכל חברי ההנהלה זכות הצבעה בכל החלטותיה.
 • ההנהלה תתכנס באופן שוטף ובהתאם לצורך, לפי החלטת יו"ר האגודה, או לבקשת שלושה מחבריה, ותנהל פרוטוקול של דיוניה. חתימת יו"ר האגודה או סגנו תהווה אישור לפרוטוקול.
 • סמכויות
  • לרכז ולכונן את כל ענייניה השוטפים של האגודה בהתאם למדיניות ולהנחיות הועד המנהל. בכלל זה:

א.  קבלת החלטות מעשיות לגבי ארגון אירועים מקצועיים (כינוס ארצי, ימי עיון וכו').

ב.  העלאת הצעות לנושאים שיובאו לדיון בועד המנהל.

 • להכין את התקציב השנתי.

11.חטיבות

 • באגודה חמש חטיבות והן תכונינה כלהלן:

א.  החטיבה לביולוגיה

ב.  החטיבה לרפואה ובריאות

ג.  החטיבה למדעי החברה וההתנהגות

ד.  החטיבה לגרונטולוגיה ישומית ושרותי רווחה

ה. חטיבת הסטודנטים

 • כל חבר רשאי לבחור בחטיבה הקרובה לשטחי התעניינותו, אשר אליה ברצונו להשתייך.
 • החטיבות תנוהלנה ע"י ועדות מקצועיות אשר תמונינה ע"י יו"ר החטיבה. (להלן סעיף 11.6).
 • החברים בועדות וכן נציגי החטיבה בועד הפועל יבחרו ע"י כל חברי האגודה המשתייכים לאותה חטיבה, כפי שצוין בטופס החברות באגודה, כמפורט להלן (סעיף 14).
 • יו"ר החטיבות ימונו ע"י הועד המנהל מבין נציגי החטיבות החברים בו.
 • סמכויות של ועדות החטיבות
  • לדון בנושאים ספציפיים הקשורים לתחום המקצועי של הועדה ולגבש המלצות שתובאנה ע"י יו"ר הועדה בפני הועד המנהל ו/או הנהלת האגודה.
  • ליזום, לרכז, לתכנן ולארגן הרצאות, קבוצות דיון ומושבים במסגרת הכינוס הארצי ובמסגרת מפגשים אזוריים ובינלאומיים.
  • לפעול לצרוף חברים חדשים לאגודה ולשתפם בפעולות החטיבה, לעודד חברים להצטרף לפעילות במוסדות האגודה ולרכז את רשימת המועמדים מטעמה לבחירות לועד המנהל.
  • החטיבות תפעלנה בהתאם להנחיות הועד המנהל ויו"ר החטיבה ידווח לועד המנהל על התכניות ופעולות החטיבה, כפי שיתבקש.
 • האסיפה הכללית רשאית לאשר חטיבות נוספות בהתאם לבקשה שתוגש לה בכתב על ידי 20 חברים לפחות.

12.נשיא האגודה

 • נשיא האגודה יבחר ע"י האסיפה הכללית מבין המועמדים שיוצעו ע"י הועד המנהל, לתקופה של 4 שנים. האסיפה הכללית רשאית להאריך את כהונתו לתקופה של 4 שנים נוספות.
 • נשיא האגודה ייצג את האגודה באירועים רשמיים שעניינם מקדם את מטרות האגודה.
 • לנשיא הזכות להשתתף בכל הדיונים וההחלטות של הועד הפועל ושל כל יתר מוסדות האגודה.

13.ועדת ביקורת

 • ועדת הביקורת היא המוסד המבקר את האגודה.
 • האסיפה הכללית השנתית תבחר בועדת הביקורת לתקופה של שנתיים. ועדת הביקורת תמנה לפחות שלושה חברים, שאחד מהם יבחר על ידה כיו"ר הועדה.
 • לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת הן כחבר הועד הפועל והן כחבר ועדת הביקורת.
 • סמכויות
  • ועדת הביקורת מוסמכת לבקר את הפעולות האגודה, את החלטותיה ואת חשבונותיה. עליה להגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית.
  • יו"ר ועדת הביקורת רשאי להשתתף בישיבות הועד הפועל ובישיבות ההנהלה, ללא זכות הצבעה.

14.בחירות לועד הפועל

 • ועדת בחירות תמונה ע"י הועד המנהל. הועדה תמנה 3 חברים שאינם מכהנים בגופים המרכזיים של האגודה ואינם מועמדים לבחירה.
 • בחירות לוועד המנהל תתקיימנה מדי שנתיים. הן תכלולנה בחירה של לפחות מחצית מחברי

          הועד המנהל הקיים, בהתאם לאמור בסעיף 9.3 לעיל.

 • חברי הוועד המנהל יבחרו ע"י כל חברי האגודה בחטיבות השונות, בבחירות חשאיות.
 • כל החברים באגודה רשאים להגיש את מועמדותם לחברות בוועד המנהל. כמו כן רשאי כל חבר באגודה להציע את מועמדותם של חברים אחרים – אם הללו הביעו את הסכמתם לכך בכתב.
 • חבר אגודה יכול להגיש את מועמדותו לוועד המנהל רק במסגרת החטיבה המקצועית אליה ביקש להשתייך.
 • החברים ישלחו את טפסי המועמדות למזכיר האגודה, והעתק מכל טופס יועבר ליושבי ראש החטיבה אליה משתייך המועמד.
 • יושבי הראש של החטיבות המקצועיות יעבירו לוועד המנהל את רשימת כל המועמדים מטעם החטיבה.
 • הועד המנהל יאשר את רשימת המועמדים לבחירה. בזמן הצגת המועמדות, על המועמדים לתת בכתב את הסכמתם לכהן כחברים בועד המנהל– אם יבחרו.
 • בועד המנהל יהיה לפחות חבר אחד מכל חטיבה. יתר החברים יהיו בהתאם למספר היחסי של חברים הרשומים מכל חטיבה מחולק למספר חברי הועד המנהל. אם לא עלה מספר המועמדים של חטיבה כלשהי על מספר הנציבים מטעמה לועד המנהל, יהפכו מועמדים אלה לחברי הועד המנהל ללא עריכת בחירות במסגרת אותה חטיבה.
  בכל מקרה, מחטיבת הסטודנטים ייבחר נציג אחד בלבד, מדי שנתיים.
 • ועדת הבחירות תשלח הודעות בכתב לחברי האגודה בצירוף טופס ובו רשימת המועמדים לבחירות לועד המנהל מטעם החטיבה אליה הם שייכים, וכן מספר חברי הועד שיש לבחור במסגרת אותה חטיבה.
 • טופס ההצבעה ישלח בדואר ליו"ר ועדת הבחירות.
 • ספירת הקולות, קביעת התוצאות הסופיות ופרסומן, יתבצעו ע"י ועדת הבחירות.
 • תוצאות הבחירות (כאמור בסעיף 14.12 דלעיל) יובאו לידיעת כל החברים.

15.סניפים אזוריים

 • הקמת סניפים והפסקת פעילותם הינה בסמכותו הבלעדית של הועד המנהל.
 • סניפים אזוריים ינוהלו בהתאם להנחיות הועד המנהל, באמצעות ועדה שחבריה ייבחרו ע"י חברי האגודה באזור, כמפורט להלן. יו"ר הסניף יבחר ע"י חברי הועדה.
 • בחירות לועדי הסניפים תערכנה ע"י כל חברי האגודה באזור הסניף.
 • נהלי הבחירות יהיו כמו לגבי חברי הועד המנהל, אך בהגבלה לאזור הגיאוגרפי, הן של הבוחרים והן של המועמדים לבחירה.

16.התפטרות מתפקיד במוסדות האגודה

בקשה להתפטר מתפקיד, בין אם המבקש נבחר לתפקיד ע"י כל חברי האגודה או מונה ע"י הועד המנהל, או בכל דרך אחרת אשר נקבעה ע"י הועד המנהל, תוגש בכתב ליו"ר האגודה לפחות חודש מראש ותובא בפני חברי הועד המנהל. הועד המנהל ימנה חבר אחר לתפקיד שהתפנה, עד לבחירות שתערכנה בהתאם לתקנון.

17.פרסומי האגודה

 • החלטה על פרסומים אשר יוצאו לאור ע"י האגודה הינה בסמכותו הבלעדית של הועד המנהל.
 • פרסומי האגודה ינוהלו ע"י עורך(ים) וחברי מערכת, אשר ימונו ע"י הועד הפועל לתקופה בת 4 שנים. דיווח שנתי על פעילות המערכת יובא לועד הפועל ע"י העורך ו/או חברי המערכת. הועד הפועל רשאי לדרוש דיווחים נוספים, בהתאם לצורך.
 • תקציב הפרסומים יקבע ע"י הועד המנהל וינוהל ע"י גזבר האגודה.

18.זכות החתימה

זכות החתימה בשם האגודה על מסמכים שיחייבו אותה היא על ידי שניים מתוך רשימת חברי הועד המנהל אשר יוסמכו לכך על ידיו, ובכלל זה הגזבר – גם אם אינו חבר הועד המנהל, כאשר אחד מהשניים הוא יו"ר האגודה או סגנו. החתימה תהיה בצרוף חותמת האגודה אשר תימצא בידי יו"ר האגודה.

19.הנהלת ספרים

האגודה תנהל ספר פרוטוקולים מהאסיפות הכלליות ומישיבות הועד המנהל וההנהלה, ספרי הנהלת חשבונות ופנקס חברים. הספרים ישמרו במשרד האגודה. לכל חברי האגודה תהיה הזכות לעיין בספרים אלו.

20.שינויים בתקנון

כל חבר באגודה רשאי להציע שינויים בתקנון.  הצעות לשינויים בתקנון תועברנה בכתב ליו"ר האגודה ותובאנה לדיון בועד המנהל. שינויים בתקנון יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב קולות של הנוכחים.

21.פירוק

 • האגודה רשאית להחליט באסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, ובלבד שניתנה לכל חברי האגודה הודעה 21 ימים מראש על הדרישה לפירוק.
 • כל הרכוש שיישאר כתוצאה מפירוק האגודה לאחר סילוק כל חובותיה והתחייבויותיה יועבר לפי החלטת הנהלת האגודה למוסדות צדקה ו/או לארגונים וולונטריים ציבוריים כמשמעותם בפקודת מס הכנסה, ללא מטרת רווח, והכל בהתחשב במטרות שלמענן נוסדה האגודה.

התחברות לאתר

יש להזין את שם המשתמש או כתובת אימייל וסיסמה בטופס מטה. במידה ואינך יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה, מומלץ ללחוץ על איפוס סיסמה

דילוג לתוכן